شبیه سازی مقاله Simulation of Cycloconverter Fed Split Phase Induction  

شبیه سازی مقاله Simulation of Cycloconverter Fed Split Phase Induction Motorبرای دانلود اصل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید، برای این مقاله علاوه
بر شبیه سازی گزارشکار نیز آماده شده است. بخشی از مقدمه: موتور الکتریکی،
نوعی ماشین الکتریکی است که الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند.
عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته‌است، توسط ژنراتور انجام
می‌شود. این ...مقاله

ادامه مطلب  

Experimental investigation of sloshing in a rectangular tank using a numerical simulation  

Experimental investigation of sloshing in a rectangular tank using a numerical simulation

مقاله با عنوان: Experimental investigation of sloshing in a rectangular tank using a numerical simulation
نویسندگان: Mohammad Reza Shekari
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - 17 و 18 اردیبهشت 93
فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه به انگلیسی می باشد.
چکیده:
Pressure variations and 3D effects on liquid sloshing loads in a moving partially filled rectangular tank have been performed numerically. Recently, extensive advances have been made in the development ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

Experimental investigation of sloshing in a rectangular tank using a numerical simulation  

Experimental investigation of sloshing in a rectangular tank using a numerical simulation

مقاله با عنوان: Experimental investigation of sloshing in a rectangular tank using a numerical simulation
نویسندگان: Mohammad Reza Shekari
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - 17 و 18 اردیبهشت 93
فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه به انگلیسی می باشد.
چکیده:
Pressure variations and 3D effects on liquid sloshing loads in a moving partially filled rectangular tank have been performed numerically. Recently, extensive advances have been made in the development ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود مقاله گرایش های جدید در شبیه سازی موازی و توزیع: از بسیاری از هسته به ابر رایانه  

دانلود مقاله New trends in parallel and distributed simulation: From many-cores to Cloud Computing مقاله گرایش های جدید در شبیه سازی موازی و توزیع: از بسیاری از هسته به ابر رایانه
دانلود مقاله New trends in parallel and distributed simulation: From many-cores to Cloud Computing مقاله گرایش های جدید در شبیه سازی موازی و توزیع: از بسیاری از هسته به ابر رایانه این مقاله ISI میباشد سال: 2014 رشته: کامپیوتر فرمت: PDF   چکیده: پیشرفت های اخیر در معماری محاسبات و شبکه آوردن موازی سیستم های محاسباتی به توده ها تا افزایش

ادامه مطلب  

دانلود مقاله گرایش های جدید در شبیه سازی موازی و توزیع: از بسیاری از هسته به ابر رایانه  

دانلود مقاله New trends in parallel and distributed simulation: From many-cores to Cloud Computing مقاله گرایش های جدید در شبیه سازی موازی و توزیع: از بسیاری از هسته به ابر رایانه
دانلود مقاله New trends in parallel and distributed simulation: From many-cores to Cloud Computing مقاله گرایش های جدید در شبیه سازی موازی و توزیع: از بسیاری از هسته به ابر رایانه این مقاله ISI میباشد سال: 2014 رشته: کامپیوتر فرمت: PDF   چکیده: پیشرفت های اخیر در معماری محاسبات و شبکه آوردن موازی سیستم های محاسباتی به توده ها تا افزایش

ادامه مطلب  

ساینس و ماتریالیسم بخش اول  

ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﻋﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺟﻬﺎﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ‏( ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‏)   ﻧﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺮﻭﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺴﻠﻔﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﮐﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍ

ادامه مطلب  

ساینس و ماتریالیسم بخش اول  

ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﻋﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺟﻬﺎﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ‏( ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‏)   ﻧﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺮﻭﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺴﻠﻔﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﮐﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍ

ادامه مطلب  

ساینس و ماتریالیسم بخش اول  

ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﻋﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺟﻬﺎﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ‏( ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‏)   ﻧﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺮﻭﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺴﻠﻔﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﮐﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍ

ادامه مطلب  

ساینس و ماتریالیسم بخش اول  

ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﻋﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺟﻬﺎﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ‏( ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‏)   ﻧﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺮﻭﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺴﻠﻔﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﮐﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍ

ادامه مطلب  

ساینس و ماتریالیسم بخش اول  

ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﻋﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺟﻬﺎﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ‏( ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‏)   ﻧﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺮﻭﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺴﻠﻔﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﮐﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍ

ادامه مطلب  

ساینس و ماتریالیسم بخش اول  

ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﻋﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺟﻬﺎﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ‏( ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‏)   ﻧﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺮﻭﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺴﻠﻔﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﮐﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍ

ادامه مطلب  

ساینس و ماتریالیسم بخش اول  

ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﻋﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺟﻬﺎﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ‏( ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‏)   ﻧﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺮﻭﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺴﻠﻔﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﮐﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍ

ادامه مطلب  

ساینس و ماتریالیسم بخش اول  

ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﻋﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺟﻬﺎﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ‏( ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‏)   ﻧﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺮﻭﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺴﻠﻔﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﮐﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍ

ادامه مطلب  

ساینس و ماتریالیسم بخش اول  

ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﻋﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺟﻬﺎﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ‏( ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‏)   ﻧﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺮﻭﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺴﻠﻔﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﮐﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍ

ادامه مطلب  

پروژه دستگاه خودپرداز(ATM) با سی شارپ در محیط ASP.NET  

پروژه دستگاه خودپرداز(ATM) با سی شارپ در محیط ASP.NETدانلود پروژه شبیه ساز دستگاه خودپرداز (ATM) بوسیله سی شارپ (#C) در محیط ASP.NET به همراه پایگاه داده و فایل راهنمای کامل تحقیق. قابلیت های این تحقیق: عضو شتاب، امکان ورود با وارد نمودن رمز و دریافت و انتقال وجه و خرید شارژ و پرداخت قبوض و غیره، دارای فایل مستند تحقیق در 3 فصل.

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی
عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال
های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش
تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (Matlab) ب

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی
عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال
های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش
تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (Matlab) ب

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی
عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال
های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش
تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (Matlab) ب

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی
عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال
های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش
تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (Matlab) ب

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی
عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال
های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش
تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (Matlab) ب

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی
عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال
های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش
تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (Matlab) ب

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی
عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال
های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش
تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (Matlab) ب

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی
عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال
های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش
تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (Matlab) ب

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی
عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال
های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش
تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (Matlab) ب

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی
عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال
های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش
تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (Matlab) ب

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت  

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)
پروژه های انجام شده:
azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138azpayan.irsoftazir@gmail.com0938-433-0138
 
شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (M

ادامه مطلب  

مطالعات و هماهنگی حفاظت رله ها  

protection relay coordination study

مطالعات و هماهنگی حفاظت رله ها در یک پروژه نمونه introduction relevant codes and reference sysytem description simulation program principle of program protective relay identification table/basis principle of earth fault protection protective relay setting criteria abbreviation relay setting calculation 6kv incoming line 6/0.42kv transformer protection 6kv motor protection 400v incoming line 400v emergency incoming line attachments ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

مطالعات و هماهنگی حفاظت رله ها  

protection relay coordination study

مطالعات و هماهنگی حفاظت رله ها در یک پروژه نمونه introduction relevant codes and reference sysytem description simulation program principle of program protective relay identification table/basis principle of earth fault protection protective relay setting criteria abbreviation relay setting calculation 6kv incoming line 6/0.42kv transformer protection 6kv motor protection 400v incoming line 400v emergency incoming line attachments ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

شبیه سازی فرایند تولید پایگاه های اطلاعات  

شبیه سازی فرایند تولید پایگاه های اطلاعات
چکیده
استفاده کارا از نیروی انسانی، تجهیزات و دیگر منابع سازمانی امری ضروری است0 بدین منظور شبیه سازی ( simulation ) میتواند بعنوان یکی از تکنیکها موَثر و پرقدرت مدیران امروز مورد استفاده قرار گیرد0 دراین مقاله، روش جدیدی برای ارزیابی و بهبود فرایند تولید پایگاههای اطلاعات در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پیشنهاد شده است


ادامه مطلب  

The Trend of DSP's Application in Data Center  

The data center 100G has begun to be used on a scale, and the next-generation 400G is expected to begin commercial use by 2020. For 400G applications, the biggest difference is the introduction of a new modulation format, PAM-4, to achieve a doubled transmission rate at the same baud rate (device bandwidth). For example, the single-lane baud rate of DR4 used for transmissions up to 500m need to reach 100Gb/s. In order to realize the application for such rate, the data center optical transceiver modules began to introduce Digital Signal Processor (DSP) chips based on digital signal processing to replace the clock recovery chips of the past to solve the sensitivity problem caused by insufficient bandwidth of the optical devices. Can DSP become a broad solution for future data center applicat

ادامه مطلب  

The Trend of DSP's Application in Data Center  

The data center 100G has begun to be used on a scale, and the next-generation 400G is expected to begin commercial use by 2020. For 400G applications, the biggest difference is the introduction of a new modulation format, PAM-4, to achieve a doubled transmission rate at the same baud rate (device bandwidth). For example, the single-lane baud rate of DR4 used for transmissions up to 500m need to reach 100Gb/s. In order to realize the application for such rate, the data center optical transceiver modules began to introduce Digital Signal Processor (DSP) chips based on digital signal processing to replace the clock recovery chips of the past to solve the sensitivity problem caused by insufficient bandwidth of the optical devices. Can DSP become a broad solution for future data center applicat

ادامه مطلب  

The Trend of DSP's Application in Data Center  

The data center 100G has begun to be used on a scale, and the next-generation 400G is expected to begin commercial use by 2020. For 400G applications, the biggest difference is the introduction of a new modulation format, PAM-4, to achieve a doubled transmission rate at the same baud rate (device bandwidth). For example, the single-lane baud rate of DR4 used for transmissions up to 500m need to reach 100Gb/s. In order to realize the application for such rate, the data center optical transceiver modules began to introduce Digital Signal Processor (DSP) chips based on digital signal processing to replace the clock recovery chips of the past to solve the sensitivity problem caused by insufficient bandwidth of the optical devices. Can DSP become a broad solution for future data center applicat

ادامه مطلب  

The Trend of DSP's Application in Data Center  

The data center 100G has begun to be used on a scale, and the next-generation 400G is expected to begin commercial use by 2020. For 400G applications, the biggest difference is the introduction of a new modulation format, PAM-4, to achieve a doubled transmission rate at the same baud rate (device bandwidth). For example, the single-lane baud rate of DR4 used for transmissions up to 500m need to reach 100Gb/s. In order to realize the application for such rate, the data center optical transceiver modules began to introduce Digital Signal Processor (DSP) chips based on digital signal processing to replace the clock recovery chips of the past to solve the sensitivity problem caused by insufficient bandwidth of the optical devices. Can DSP become a broad solution for future data center applicat

ادامه مطلب  

The Trend of DSP's Application in Data Center  

The data center 100G has begun to be used on a scale, and the next-generation 400G is expected to begin commercial use by 2020. For 400G applications, the biggest difference is the introduction of a new modulation format, PAM-4, to achieve a doubled transmission rate at the same baud rate (device bandwidth). For example, the single-lane baud rate of DR4 used for transmissions up to 500m need to reach 100Gb/s. In order to realize the application for such rate, the data center optical transceiver modules began to introduce Digital Signal Processor (DSP) chips based on digital signal processing to replace the clock recovery chips of the past to solve the sensitivity problem caused by insufficient bandwidth of the optical devices. Can DSP become a broad solution for future data center applicat

ادامه مطلب  

The Trend of DSP's Application in Data Center  

The data center 100G has begun to be used on a scale, and the next-generation 400G is expected to begin commercial use by 2020. For 400G applications, the biggest difference is the introduction of a new modulation format, PAM-4, to achieve a doubled transmission rate at the same baud rate (device bandwidth). For example, the single-lane baud rate of DR4 used for transmissions up to 500m need to reach 100Gb/s. In order to realize the application for such rate, the data center optical transceiver modules began to introduce Digital Signal Processor (DSP) chips based on digital signal processing to replace the clock recovery chips of the past to solve the sensitivity problem caused by insufficient bandwidth of the optical devices. Can DSP become a broad solution for future data center applicat

ادامه مطلب  

Handbook of Liquefied Natural Gas, by Seaid Mokhatab & John Y.Mak,Elsevie,First edition,2014  

Handbook of
Liquefied Natural Gas, by Seaid Mokhatab & John Y.Mak,Elsevie,First
edition,2014 This file
is passwordPassword:
CE-MS MS.c Bijan Mohammadi

All text
& change the color to use to download itدانلود/ Download                               کلمه عبور/Password ContentsChapter1.
LNG FundamentalsChapter2. Gas Conditioning and NGL
Recovery TechnologiesChapter3.
Natural Gas LiquefactionChapter4.
Energy and Exergy Analyses of Natural Gas Liquefaction CyclesChapter5.
Natural Gas Liquefaction Cycle Enhancements and OptimizationChapter6.
Process Control and Automation of LNG Plants and Import TerminalsChapter7.
LNG Plant and Regasification Terminal OperationsChapter8. Dynamic
Simulation

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  >