یاد آوری ...

یادش بخیر  یه زمانی چقدر برنامه ریزی برام اهمیت داشت و همینطور اجرا نمودنش ...بیش از یه ساله که حتی اجازه ندادم ب ذهنم که بخواد هدف تعیین کنه و براش   برنامه ریزی کنه ...

آخه چی شد پس چرا همه چیو نیمه کاره رها کردم ؟؟!

حال اون زمان خیلی خوب بود  ارزش برا  خودم زمانم همه چیم قائل  بودم .

یهو چیشد ؟

من کجام؟

چیکارمیکنم ؟

...

دلم همون آدم خلاق و  با اراده و  هدف و  خیال پردازو میخواد ...

چرا فراموش کردم خودمو ؟

 


منبع این نوشته : منبع
برنامه ریزی